Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Besloten Vennootschap Screenhouse
Binckhorstlaan 295 b
2516 BC Den Haag

KvK: 271.972.82

BTW: 8099.54.187.B01

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage onder: 01-45

 

Artikel 1 Aanbiedingen, Leveringen.

1. Alle aanbiedingen, verkopen leveringen en ontwerpen geschieden onder toepassing van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen de daartoe bevoegden.

2. Eventuele inkoopvoorwaarden van onze afnemers ( verder te noemen Sub 2) blijven t.a.v. verkopen leveringen en ontwerpen door ons, onder alle omstandigheden buiten effect, athans voor zover zij onverenigbaar zijn met deze –onze- algemene voorwaarden.

Artikel 2 offertes.

1. De aanbiedingen van Sub 1 zijn vrijblijvend, voor zover schriftelijk anders is overeengekomen

2. Sub 1 is niet gebonden, voordat een opdrachtbevestiging door sub 2 is getekend voor accoord en 50% van koop/afnamesom door Sub 2 is betaald.

3. Bij het uitblijven van de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Kosten.

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Sub 2 in rekening gebracht

2. Alle wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk te geschieden.

Artikel 4 Risico.

1. Sub 2 draagt zelf het risico voor aan Sub 1 in bewaring gegeven zaken, modellen, enz. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, zal hijzelf voor verzekering zorg dragen..

Artikel 5 Betalingen.

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien zonder toestemming van Sub 1 een langere betalingstermijn wordt genomen, is Sub 1 gerechtigd rente te berekenen.

3. Het eigendom van het geleverde blijft aan Sub 1, en gaat eerst over op Sub 2 nadat Sub 2 de verschuldigde prijs, renten en kosten terzake van het geleverde, inclusief voorafgaande leveringen heeft voldaan.

Artikel 6 Retentie.

Als Sub 1 goederen van Sub 2 onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Sub1 besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van Sub 2, tenzij Sub 2 voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Sub1 ook in geval Sub 2 in staat van fallissement komt te verkeren.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefractuurd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij “Betalingstermijn” in artikel 5.

Artikel 8 Vertraging door Sub 2.

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door Sub 2 of door overmacht aan zijn kant wordt vertraagd, kan door Sub 1 over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, respectievelijke afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele orders reeds gemaakte kosten ( incl. die van de voor deze order bestemde materialen en halffabrikanten ), een en ander vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van Sub 2 vervaardigd zetsels e.d. en/of opgeslagen materialen en halffabrikanten, worden beschikt op de termijn waarop, indien geen vertraging zou zijn ingetreden, beschikt worden. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddelijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 9 Overschrijding leveringstermijn.

De met Sub 2 overeengekomen leveringstermijn zijn voor de opdrachtgever steeds als approxomatief en nooit als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10 Annuleringen.

Indien Sub 2 de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Sub 1 alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkgewijs gemaakte onkosten vergoeden en, als Sub 1 dit wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikanten voor zijn rekening te nemen tegen de door Sub 1 in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles overminderd het recht van Sub1 op vergoeding wegens winstverdeling, zo ook de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade(n).

Artikel 11 Afname.

1. Tenzij anders is overeengekomen, is Sub 2 verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming in ontvangst te nemen.

2. Moet als gevolg van niet- afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Sub1 worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan Sub 2 in rekening brengen.

3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet is afgenomen, zo ook indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft Sub 1 – te zijner keuze- het recht om, of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” in artikel 10.

Artikel 12 Klachten.

1. Eventule reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst der goederen of de verrichting van de diensten. Sub 2, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of de verrichting akkoord zijn. Aan de termijn van 14 dagen zal Sub 2 niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

2. Sub 2 zal in geen geval enige aanspraak kunnen doen gelden nadat Sub 2 een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

3. De aansprakelijkheid van Sub 1 uit hoofde van enige overeengekomen leverantie of dienst is beperkt tot een zodanig bedrag als, in redelijke verhouding staat tot:
a. het factuurbedrag en, bij gebrek van die, de grafische waarde van de overeengekomen prestatie;
b. –bij levering in termijnen- het factuurbedrag, c.q. de grafische waarde van desbetreffende prestaties.

4. Gebreken bij een deel van het geleverde gegeven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

5. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag Sub 1 bij ondeugelijk werk of dienst, goed werk of dienst leveren of verrichten, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor Sub 2 grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.

6. Sub1 is noch verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen of informatiedragers, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (Sub 1) overeenkomstig de door Sub 2 goedgekeurde proef of proeven geleverde.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel is Sub 1 noch verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in de voor het afdrukken van de Uniforme Artikel Coderingscode of enige andere soortgelijke code door Sub 2 gegeven filmmasters of enig ander soortgelijke materiaal, noch voor de moeilijkheden of de gevolgen van moeilijkheden optredende bij het gebruik van de gedrukte code. Onder de door Sub 1 verstrekte filmmasters worden eveneens verstaan de door Sub 1 goedgekeurde proeven van drukwerk met een Uniforme Artikel Coderingscode.


8. Wanneer Sub 2 uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 13 Afwijkingen.

Kleur.
Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

Artikel 14 overmacht.

1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet –levering van noodzakelijke materialen en halffabrikanten aan Sub 1 door derden en andere onverziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfgang storen en de uitvoering van de order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Sub 1 van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat sub 2 uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Sub 1 daarvan onverwijld mededeling doen aan Sub 2, zal Sub 2 na ontvangst van de medeling gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Sub 1 af te nemen en hem het uitgevoerde gedeelte van de order ter vergoeden.

Artikel 15 Prijswijzigingen.

Bij stijging of daling van de prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijziging van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding van de order, is Sub 1 gerechtigd, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, respectievelijk te verlagen. Extra bewerkelijke tekst, extra proeven en auteurscorrecties zullen eveneens grond leveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage zoals neergelegd in deze leveringsvoorwaarden of – indien partijen daartoe samen besluiten – door een door beide partijen aan te wijzen registeraccountant.

Artikel 16 Emballage.

Kisten, kratten en dergelijke emballage-artikelen worden op rekening gezet, doch wordenindien binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden- tegende berekende prijs terrugenomen. Reparatiekosten, die na teruggave nodig mochten blijken, zullen in mindering worden gebracht.

Artikel 17 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproduktierecht.

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudig of reproduktie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objekten verklaart Sub 2, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Sub 1 in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiele als andere, uit de veelvoudige of reproduktie voortvloeiende

2. Het auteursrecht van door Sub 1 ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litos, fotos, programmatuur,modellen e.d. blijft bij hem berusten, wnneer Sub 2 er een order op heeft geplaatst.

3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder 2 bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl het veelvoudigings- en reproduktierecht bij Sub 1 blijft. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet begrepen.

Artikel 18 Afwijjkende voorwaarden.

1. Wanneer in een bevestiging van Sub 2 bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Sub 1 schriftelijk zijn geaccepteerd. Sub 2 kan zich hierbij niet beroepen op het zgn.gewoonterecht.

2. Bij samentreffen van door Sub 2 gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de overhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 19 Geschillen.

1. Alle volgens de wet voor arbitrage vatbare geschillen, die naar aanleiding van of in verband met enige door deze leveringsvoorwaarde (mede) beheerste overeenkomst mochten bestaan of ontstaan, zowel juridische als feitelijke, zullen – behoudens het in de volgende volzin bepaalde- met uitsluiting van de burgelijke rechter en van hoger beroep worden onderworpen aan de uitspraak van drie arbiters van het scheidsrecht voor de Grafische industrie. Sub 1 is bevoegd terzake van vorderingen, voor welke de procedure tot uitvaardiging van een rechtelijk bevel tot betaling ingevolge de wet mogelijk is, deze vorderingen aanhandig te maken bij de kantonrechter.

2. Een geschil is aanwezig, wanneer een partij verklaart dat zulks het geval is.

3. De benoeming van arbiters geschiedt door de voorzitter de ondernemingsorganisatie van het vak, waartoe het werk, waarop die order betrekking heeft volgens het oordeel van Sub 1, naar zijn aard behoort. Hun last zal voortduren totdat de eindbeslissing is gegeven.

4. Ondernemingsorganisaties in de zin van het voorgaande lid kunnen zijn: Het Koningklijk Verbond van Grafische Ondernemingen; de Organisatie van Fabrikanten van Grafiche Eindprodukten F.G.E.

5. Het geding zal worden gevoerd op de wijze door arbiters in iedere zaak te bepalen.

6. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden zijn.

7. De arbiters zijn bevoegd, hetzij van de eisende partij, hetzij van beide partijen, een voorschot als waarborg voor de voldoening van de kosten van de arbitrage te vorderen.

8. De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbiters vast stellen bedrag in de kosten van de arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen, worden veroordeeld.

9. Indien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk worden gesteld, kunnen de kosten van de arbitrage over hen worden verdeeld en die van partijen zelve geheel of ten dele tussen hen worden gecompenseerd.

10. De arbiters kunnen een partij, die de kosten van de arbitrage geheel of gedeeltelijk moet betalen, veroordelen het ter zake vastgestelde bedrag te betalen aan de wederpartij, met bepaling dat de wederpartij gehouden is dit bedrag na ontvangst ten behoeve van de arbiteurs af te dragen aan de betrokken ondernemersorganisatie. In dat geval is de wederpartij verplicht voor incasso van het bedoelde bedrag, zonodig door executie, zorg te dragen.

Bijzondere Bepalingen

A. voor hoog-, vlak- en diepdrukwerk.

Artikel 1 prijzen.

1. Bij nabesteling van een werk is Sub1 verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan Sub 2 kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.

2. Voor werkzaamheden, welke ingevolge deze leveringsvoorwaarden extra berekend mogen worden, alsmede is gevallen, waarin geen bepaalde prijs is overeengekomen, wordt de door Sub 2 te betalen prijs berekend tenminste op basis van het voor de desbetreffende druktechniek door het Koningklijk Verbond van Grafische Ondernemingen laatstelijk uitgegeven calculatieschema.

Artikel 2 verstrekkingen door Sub 2.

1. Slecht geschreven kopij, niet in behoorlijke staat verkerende originelen of bijgeleverde beelddragers en/of informatiedragers en andere bijzondere moeilijkheden opleverende verstrekkingen van de zijde van Sub 2 gegeven Sub 1 recht op extra berekening volgens het voor de desbetreffende druktechniek door het Koningklijke Verbond van Grafische Ondernemingen laatslijk uitgegeven calculatieschema.

2. De door Sub 2 aan te leveren materialen of informatie –(dragers), als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dienen te voldoen aan de door de leverancier verstrekte specificaties.

3. Bij boekwerken en catalogi kan slechts gevorderd worden, dat zoveel kopij tegelijk gezet blijft, dat bij regelmatige terugzending van proeven en revisies het werk voortgang heeft.

Artikel 3 Zet- of drukproeven.

Sub 2 ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.

Artikel 4 Correcties.

1. Sub 1 is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens Sub 2 niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef of op andere wijze aangeleverde materialen; ook niet voor “overzetten” van de inkt of smetten, zo niet voldoende tijd voor drogen is gegeven.

2. Sub 1 is verantwoordelijk voor zetfouten in kleinere werken, waarvan Sub 2 geen proef verlangt en ontvangen heeft, alsmede voor afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht zonder voorkennis van Sub 2. Hij is eveneens verantwoordelijk voor nieuwe fouten, door hem veroorzaakt na order tot afdrukken.

Artikel 5 Bijzondere bewerkingen.

1. Wanneer het papier enige bijzondere bewerking vereist, wordt deze Sub 2 in rekening gebracht. Dit geldt ook indien Sub 2 papier bijlevert.

2. Extra werkzaamheden als inleggen van reclame e.d., extra kosten bij bezorging aan huis en bijzondere verpakking, worden apart in rekening gebracht.

Artikel 6 Het bewaren van produktiemiddelen.

1. Alle produktiemiddelen zoal grafische beelddragers en grafische reprovormen, en/of andere informatiedragers, stansmessen e.d. worden slechts bewaard na schrifteliike opdracht van Sub2. Het bewaren wordt in rekening gebracht.

2. Het bewaren van de produktiemiddelen houdt geen waarborg in dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.

Artikel 7 Eigendom produktiemiddelen.

1. Alle produktiemiddelen zoals cliches, stypen, stenen, drukplaten, cilinders, lithos, negatieven, positieven, diapositieven, stansmessen, stempelplaten, informatiedragers, programmatuur en ander grafisch materiaal zijn onderdeel van de drukkerij- invertaris en blijven als zodanig het eigendom van Sub 1, ook al zijn zij op rekening gesteld; hetzelfde geldt voor de randapparatuur en de daartoe behorende onderdelen die gebruikt worden ten behoeve van de informatiedragers.

2. Sub 2 kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren Sub 1 anders met hem is overeengekomen.

3. Sub 1 is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.

4. De etsing voor diepdruk wordt na gereedkomen van de drukopdracht van de vormcilender verwijderd, tenzij met de afnemer een regeling is getroffen omtrent het bewaren van deze cilinders.

5. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op door Sub 1 bijgeleverde produktiemiddelen. Deze blijven eigendom van Sub 2.

6. Cliches, stypen en andere produktiemiddelen voor de hoogdruk blijven het eigendom van Sub 1, voorzover deze niet door hem afzonderlijk zijn gefactureerd en door Sub 2 betaald.

7. Voor zover Sub 1 produktiemiddelen van toeleveringsbedrijven betrekt, staat hij tot deze in een verhouding Sub 2 tot Sub 1 (en omgekeerd), een en ander in de zin van artikel 1 van deze leveringsvoorwaarden, met alle consequenties van dien.

Artikel 8 Reproduktierecht.

Het door Sub 1 volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde drukwerk mag, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan, ook indien of voor zover op de vormgeving als zodanig geen auteursrecht bestaat, in welke procede ook, zonder zijn toestemming niet worden gereproduceerd of nagemaakt.

A. Voor zeefdrukwerk

Artikel 9 Produktiemiddelen.

Zeefdrukvormen, negatieven, positieven, glasplaatjes, werktekeningen e.d. blijven, tenzij deze door Sub 2 zijn verstrekt, eigendom van Sub 1. Sub 1 is niet verplicht deze te bewaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bewaken kan in rekening worden gebracht.

Artikel l0 Afwijkingen.

1. Afwijkingen in door Sub 1 gebruikte materialen of halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op oplevering van deze materialen of halffabrikaten betrekking hebbende verkoopvoorwaarden zijn geen reden voor afkeuring.

2. Waar de aard der materialen of halffabrikaten daartoe aanleiding geeft, aanvaardt Sub1 –ook zonder dat zulks aan Sub 2 is medegedeeld- geen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting,licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking. Ten aanzien van materialen of halffabrikaten die door of namens Sub 2 zijn bijgeleverd wordt deze verantwoordelijkheid steeds uitgesloten.

Artikel 11 Reproduktierecht.

Het door Sub 1 volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde drukwerk mag evenmin als een tot het wezelijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, indien of voor zover op de vormgeving als zodanig geen auteursrecht bestaat, in welk procede ook, zonder zijn toestemming niet worden gereproduceerd of nagemaakt.

B. Voor grafisch reproduktiewerk.

Artikel 12 Produktiemiddelen.

1. De voor de fabricage van reprografische produkten vervaardigde tussenprodukten blijven in het bezit en eigendom van Sub 1.

2. Sub 1 is niet verplicht de in lid 1 bedoelde tussenprodukten te bewaren, indien daartoe door Sub 2 geen schriftelijke opdracht is verstrekt, en als dan niet langer dan zes maanden na de vervaardiging.

3. Het bewaren van tussenprodukten kan aan Sub 2 in rekening worden gebracht.

4. Het bewaren van tussenprodukten houdt geen waarborg in dat zij weer in gebruik worden genomen.

Artikel 13 Afwijking rasters.

Geringe afwijkingen in het raster ten opzichte van het door Sub 2 verlangde raster kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

Artikel 14 Reproduktiemodellen.

1. Onder reproduktiemodellen in de zin van dit artikel worden verstaan fotos, negatieven, dias en andere materialen die Sub 2 ten behoeve van de uitvoering van zijn opdracht aan Sub 1 verstrekt.

2. Indien Sub 1 in afwijking van artikel 4, lid 2 van deze leveringsvoorwaarden zelf een verzekering voor de reproduktiemodellen afsluit, is hij alleen aansprakelijk voor zover zijn verzekering de dekt. Voor zover de waarde van een reproduktiemodel het verzekerde bedrag overtreft, dient Sub 2 steeds zelf voor een verzekering zorg te dragen, tenzij anders is overeengekomen.

3. Wanner Sub 2 uiterlijk acht dagen na de uitvoering van zijn opdracht niet heeft gemeld aan Sub 1 dat hij zijn reproduktiemodellen niet heeft terugontvangen, is Sub 1 onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 3 niet verantwoordelijk voor de niet terugontvangen reproduktiemodellen.

A. Voor grafische afwerking.

Artikel 15 Offertes.

Iedere prijs geldt slechts voor het aantal exemplaren van een werk, waarvoor de offerte is gedaan.

Artikel 16 Modellen en reismodellen.

De kosten van de modellen kunnen aan Sub 2 in rekening worden gebracht. De kosten van reismodellen worden aan Sub 2 in rekening gebracht.

Artikel 17 Bewaring.

1. Bewaring van zaken voor Sub 2 omvat het in opslag nemen en houden en het uit opslag halen van deze zaken, welke werkzaamheden aan Sub 2 in rekening worden gebracht volgens de toepasselijk regelingen.

2. Behoudens tijdig bericht van het tegendeel wordt een overeenkomst van bewaargeving en bewaarneming mede geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover zodanige overeenkomst uit de bindorder voortvloeit.

3. Sub 1 is gerechtigd het in opslag nemen van werk te weigeren

Aldus laatstelijk opgemaakt en gedeponeerd te s –Gravenhage.

  • Volledige verzorging van een complete kledinglijn tot aan alle soorten relatiegeschenken
  • Speciaal pakket voor de overheid samengesteld naar wens inclusief verpakking en verzending
  • Screenhouse is licentiehouder van het officiële Holland-logo en leverancier aan de overheid en ambassades over de hele wereld
  • Custom-made artikelen uit het Verre Oosten
  • Screenhouse is leverancier van de officiële Rode Kruis artikelen
  • Screenhouse is al jarenlang exclusief leverancier van de SLS Classic rally

Stuur ons een bericht

Bewijs dat u geen robot bent